Otkrijte kako koristiti mjernu sondu T-POINT u kombinaciji sa optičkim T-TRACK trackerom kako bi izmjerili diskretne točke u dubokim, optički ne vidljivim zonama. Kroz GOM Inspect Suite definirajte značajku koja se treba mjeriti i samo slijedite upute kako bi izradili mjerne elemente.

Chapters
00:39 Button functions
01:20 Pre-define elements to measure
01:55 Guided workflow
02:14 Measure an element
02:34 Accept a measurement